Maska
 
  Skład Chemiczny Absolu
Oferta
 - sorbenty i akcesoria
 - rozdzielnice elektryczne
 - przedłużacze elektryczne
Cennik
 - sorbenty i akcesoria
Karta Charakterystyki Absolu
Galeria
  Kontakt
Licznik
 
Data sporządzenia/aktualizacji: 05 stycznia 2012 r.
Telefon alarmowy: 0603 976 889

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

Identyfikacja preparatu

Nazwa preparatuABSOL
Inne nazwy:---
Opis:Preparat na bazie związków nieorganicznych
Zastosowanie:Sorbent - środek czyszczący do pochłaniania olejów smarów, substancji ropopochodnych, neutralizacji kwasów, preparat antypoślizgowy, środek gaśniczy mniejszych ognisk pożarów.

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Producent:SVESTEN AB, Anstagatan 4, 702 32 Orebro, tel. +46 19 611 65 35, Szwecja
Importer:Elgat Sp. z o.o. 72-004 Tanowo, ul. Policka 15 tel. 091 442 64 12
Dystrybutor:MASKA Małgorzata Wędzińska, ul.l Koziorożca 4/1, 71-771 Szczecin, tel.: 091 - 43 43 180
Osoba odpowiedzialna:Małgorzata Wędzińska
Adres poczty elektronicznejmaska@rubikon.plm.wedzinska@post.pl
Adres strony internetowej:www.absol.com.pl

2. Identyfikacja zagrożeń

Nie klasyfikowany jako szkodliwy zgodnie z Dyrektywami EEC dotyczącymi substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.
Zagrożenie dla zdrowia:nieznane
Zagrożenie dla środowiska:nieznane
Zagrożenie pożarowe:brak
Inne zagrożenia:brak
Punkt 11 zawiera szczegóły dotyczące oddziaływania zdrowotnego i symptomów.

3. Skład/informacja o składnikach

Składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją

Składnik nr CAS nr WE % wag. Symbol Zwroty R
Dwutlenek krzemu (SiO2)     50 - 55 % --- ---
Tlenek wapnia (CaO)     24 - 28 % --- ---
Tlenek glinu (Al2O3)     3 - 6 % --- ---
Tlenek żelazowy (Fe2O3)     1 - 2 % --- ---
Tlenek magnezu (MgO)     0 - 1 % --- ---
Siarczan wapnia (CaSO4)     2 - 3 % --- ---

Nie zawiera innych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w niniejszym punkcie.

4. Pierwsza pomoc

Instrukcje postępowania w zależności od drogi narażenia
Wdychanie:Unikać wdychania pyłu. Jeżeli wdychano substancję wynieść/wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze.
Połknięcie:Popić obficie wodą. W przypadku wchłonięcia/spożycia materiału w ilości, która może być niebezpieczna - natychmiast wezwać lekarza. Nie wywoływać wymiotów, z wyjątkiem działania na polecenie personelu medycznego. Nie podawać nic doustnie osobom nieprzytomnym.
Kontakt ze skórą:Zanieczyszczoną materiałem skórę zmyć wodą z mydłem, spłukać wodą.
Kontakt z oczami:Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez 10 - 15 minut. W przypadku wystąpienia podrażnień oczu zgłosić się do lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Zalecane środki gaśniczeProdukt nie jest palny. Pożary w obecności produktu gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów.
Zabronione środki gaśnicze---
Niebezpieczne produkty rozkładu---
Specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowyStosować środki ochrony dróg oddechowych w zależności od palących się materiałów.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności

Przy wydostaniu się dużych ilości produktu:

Brak zagrożenia. Rozsypany produkt zebrać do oznakowanych pojemników lub worków.

Ochrona środowiska i metody oczyszczania

Brak zagrożenia dla środowiska. Zagrożenie dotyczy wyłącznie zużytego sorbentu, który wchłonął substancje lub preparaty niebezpieczne i jest takie, jak zagrożenie wchłoniętych substancji lub preparatów./p>

UWAGA: patrz punkt 8 - wyposażenie ochronne i punkt 13 - postępowanie z odpadami.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem---
MagazynowaniePrzechowywać w miejscu suchym, w temperaturze powyżej 0oC
Zapobiegać zawilgoceniu materiału przy przechowywaniu.

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Techniczna kontrola narażenia:---
Higieniczna kontrola narażenia---
Maska ochronna twarzy:---
Rękawice gumowe:---
Ochrona oczu:Unikać wszelkiego kontaktu z oczami
Ubranie ochronne:---
Inne: ---

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan skupienia:Mineralny porowaty materiał granulowany (o powierzchni rozwiniętej w procesie chemicznym)
Kolor:biały
Zapach:bez zapachu
Punkt topnienia:1250 oC
Gęstość(g/cm3):450 do 500 g/dm3
pH w roztworze wodnym:9 - 11
Pozostałe:Tlenki pozostają w określonych wzajemnych proporcjach tworząc różne typy hydrokrzemianów wapnia to jest: CaO-SiO2 x H2O

10. Stabilność i reaktywność

StabilnośćStabilny przy zachowaniu warunków podanych w punkcie 7.
Materiały, których należy unikać---
Niebezpieczne produkty rozkładu---
ReaktywnośćABSOL reaguje z kwasami w sposób niegwałtowny.
Zaleca się stosowanie3 litrów ABSOLU na 2 litry oleju. 8 litrów ABSOLU na 2 litry kwasu

11. Informacje toksykologiczne

Możliwe skutki zdrowotne narażenia
Wystąpienie szkodliwych zdrowotnych skutków narażenia jest mało prawdopodobne przy stosowaniu produktu zgodnie z zaleceniami.
Wdychanie:Pomiary zrobione po używaniu ABSOLu dały rezultaty poniżej dopuszczalnych granic wszystkich składników. W produkcie nie ma włókien azbestu. Nie ma zagrożenia krzemicą (SiO2 < 5 mm)
Skóra:---
Oczy:---
Spożycie: ---

12. Informacje ekologiczne

Nie są znane żadne ekologiczne efekty związane z produktem.
Z powodu zawartości tlenku wapnia przy rozpuszczaniu w wodzie produkt ma niewielki wpływ na wzrost wskaźnika pH

13. Postępowanie z odpadami

Usuwanie nadwyżki lub odpadu:Patrz punkt 6.
Usuwanie pozostałości:Patrz punkt 6.
Kod odpadu:
06 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
06 03 99Inne nie wymienione odpady

UWAGA: Zagrożenie dotyczące zużytego sorbentu, który wchłonął substancje lub preparaty niebezpieczne i jest takie, jak zagrożenie wchłoniętych substancji lub preparatów.
Kwalifikacja odpadu powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem właściwości wchłoniętego materiału.

14. Informacje o transporcie

Nie klasyfikowany jako towar niebezpieczny wg UN.
Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu w transporcie drogowym (ADR), kolejowym (RID), wodnym śródlądowym (ADN), i morskim (IMDG).

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Nie klasyfikowany jako szkodliwy zgodnie z Dyrektywami EEC dotyczącymi substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

Oznakowanie opakowań (etykieta):

ABSOL
znak zagrożenia:brak
zwroty zagrożenia:brak
zwroty bezpieczeństwa:brak

Przepisy Wspólnoty Europejskie:

Zwroty dotyczące ryzyka:produkt nie podlega klasyfikacji zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskie
Zastosowanie produktu:Zastosowanie przemysłowe. Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z Dyrektywą Wspólnoty Europejskiej67/548/EEC i 1999/45/EC (z późniejszymi zmianami) Karta charakterystyki preparatu dostępna dla użytkowników przemysłowych na żądanie.

Przepisy prawne, na podstawie których została sporządzona niniejsza karta charakterystyki:

 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84 z pózn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. nr 215 poz. 1588)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z pózn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. U. Nr 16, poz. 138)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r. z pózn. zm. i Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z 2001 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 42, poz. 1206);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168 poz. 1762 z pózn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z pózn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)

16. Inne informacje

Symbol (symbole)brak
Zwroty zagrożenia: Rbrak

Karta Charakterystyki Preparatu

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta.
Zawarte w niej informacje podane są w celu zachowania bezpieczeństwa i odnoszą się wyłącznie do określonego preparatu i sposobów jego wykorzystania w niej opisanych. Niniejsze informacje niekoniecznie dotyczą takiego preparatu w przypadku połączenia go z inną substancją (innymi substancjami) lub wykorzystywania go w sposób inny niż opisany w niniejszej Karcie Charakterystyki Preparatu.


Wersja do druku
(pdf 145 KB)
Copyright © 2005 - Maska Sp.j.